رومیان ۱۲: ۲ و دیگر همشکل این عصر مشوید، بلکه با نو شدن ذهن خود دگرگون شوید. آنگاه قادر به تشخیص خواست خدا خواهید بود؛ خواست نیکو، پسندیده و کامل او.
 • دوم‌قرنتیان ۱۰
 • اگر افکار اشتباه خود را اسیر نکنیم، آنها در ذهن و وجود ما ریشه خواهند دواند و شیطان جنگ خود را از طریق آنها به انجام خواهد رسانید!
 • اشعیا ۵۵: ۱- ۱۳
 • زمانی که نزد خدا وارد می​شوید باید افکار و روشهای خود را کنار بگذارید
 • یک فکر و روش اشتباه می‌تواند فیض خدا را از زندگی ما بردارد!
 • اول‌قرنتیان ۱۰: ۱۳
 • اگر خدا با شما است چه کسی بر ضد شما خواهد بود؟!
 • تا زمانی که چشمانمان را به مشکلتمان دوخته‌ایم نمی​توانیم فیض، برکت و راه نجات خدا را ببینیم!
 • این دشمنان نیستند که ما را به پایین می‌کشند،​ بلکه این افکار مسموم ماست که ما را نابود خواهند کرد!
 • دشمن از شما قویتر نیست!
 • باید به یاد داشته باشید عیسی مسیح است که کنترل امور را در دست دارد