پیدایش ۵: ۲۱- ۲۴ خَنوخ شصت و پنج ساله بود که مَتوشالَح را آورد. خَنوخ پس از آوردن مَتوشالَح، سیصد سال با خدا راه می‌رفت و پسران و دختران دیگر آورد. پس روزهای زندگی خَنوخ به تمامی، سیصد و شصت و پنج سال بود. خَنوخ با خدا راه می‌رفت، و دیگر یافت نشد؛ زیرا خدا او را برگرفت.
عبرانیان ۱۱: ۵- ۶ به ایمان بود که خَنوخ از این جهان منتقل شد تا طعم مرگ را نچشد و دیگر یافت نشد، چون خدا او را برگرفت. زیرا پیش از برگرفته شدن، دربارۀ او شهادت داده شد که خدا را خشنود ساخته است. و بدون ایمان ممکن نیست بتوان خدا را خشنود ساخت، زیرا هر که به او نزدیک می‌شود، باید ایمان داشته باشد که او هست و جویندگان خود را پاداش می‌دهد.

مقدمه:

نسل خنوخ: یارِد ⬅︎ خَنوخ ⬅︎ مَتوشالَح ⬅︎ لَمِک ⬅︎ نوح

 • خدا به ادای احترام به عهد و رابطه اش با خنوخ توفان را تا زمان مرگ پسرش به تاخیر انداخت.
 • ۴۸ کلمه در عهد عتیق و ۱۲۲ کلمه در عهد جدید.
 • فقط ۲ شخصیت در کتاب مقدس مرگ را تجربه نمی کنند. آنها ایلیا و خنوخ بودند.
 • مهم نیست که چقدر در رابطه با شخصی تعریف شود. مهم این است که در رابطه با او چه گفته می شود. خنوخ با خدا راه می‌رفت.

نکته ۱: خنوخ مشارکت صمیمی با خدا داشت.

 • ارمیا ۲۹: ۱۲-۱۳ .. اگر خدا را با تمامی دل خود بجوییم، او را خواهیم یافت.
 • اگر شما با خدا راه نمی روید، پس دارید در جهت مخالف گام بر می دارید.

مقایسه بین مزامیر ۱:۱ و زندگی خنوخ

 • رفتن ⬅︎ ایستادن ⬅︎ نشستن یا نشستن ⬅︎ ایستادن ⬅︎ راه رفتن

 

 • خنوخ با خدا راه می رفت و نه خدا با خنوخ!
 • خنوخ در جهت خدا پیش می رفت و برای همین به آسمان برده شد.

نکته ۲: خنوخ خدا را خشنود ساخت.

 • نکته عجیب و عظیم در رابطه با خنوخ، بالا برده شدن او نبود. بلکه این امر که در چنین زمانی زندگی را کرد که خدا را خشنود ساخت.
 • غیر ممکن است خدا را خشنود ساختن، اگر ایمان نداشته باشیم.
 • خشنودی خدا باید نتیجه و ثمره طبیعی ایمان ما باشد.
  • افسسیان۱۰:۵ بسنجید که مایه خشنودی خداوند چیست
  • ۲ قرنتیان۹:۵

نکته ۳: خنوخ مرد ایمان بود.

 • چه عاملی ایمان خنوخ را به خدا متمایز می کرد؟
  • خنوخ تسلیم و آماده اطاعت کامل از اراده خدا بود.
 • از نگرش خدا، اگر ما او را خشنود نمی سازیم، مهم نیست که چه کسی را داریم خشنود می سازیم.
 • یعقوب۲۶:۲ «ایمان بدون عمل مرده است.»
 • به تعریف ایمان در عبرانیان۱:۱۱ دقت کنید.

جمع بندی:

سه سوال برای تعمق:

 1. آیا در رابطه و مشارکت صمیمی با خدا هستیم؟
 2. آیا طریق زندگی ما خدا را خشنود می سازد؟
 3. آیا به ایمانمان به خدا جامه عمل پوشانیده ایم؟

مهم نیست که ما به چه صورتی به خانه ابدیمان می رویم، مهم این است که این اطمینان را به خانه ابدی داشته باشیم.

یهودا ۱: ۱۴-۱۵ خَنوخ، که هفتم پس از آدم بود، دربارۀ همینها پیشگویی کرده، می‌گوید: «هان، خداوند با هزاران هزار فرشتۀ مقدّس خود می‌آید تا بر همگان داوری کند و همۀ بی‌دینان را به سبب تمامی کارهای خلاف دینداری که در بی‌دینی کرده‌اند، و به سزای جملۀ سخنان زشتی که گناهکاران بی‌دین بر ضد او گفته‌اند، محکوم سازد.»