ضرورت شناخت خداوندی که خود را در پسرش عیسی مسیح شناسانیده

 1. ما در شناخت خداست که حیات داریم
  • یوحنا ۱۷: ۳
  • یوحنا ۱۵: ۵
 2. ما انسان‌ها به شباهت خدا خلق شده‌ایم تا قادر به ایجاد رابطه‌ای عمیق با خدا باشیم و روز به روز به شناخت عمیقتری از خدا برسیم. (هدف خلقت ماست)
  • پیدایش ۱: ۲۶- ۲۷
  • اول‌یوحنا ۱: ۳
  • حیات در شناخت خداست، هلاکت از عدم معرفت خدا
   • هوشع ۴: ۶

موانع شناخت عمیق خدا

 1. وضعیت فکر ما (چه کار نیکویی بکنم؟)
  • دیدگاه اشتباهی که خدایی را که ابتدا او و با اشتیاق به سوی ما آمده، نادیده می‌گیرد.
 2. وضعیت قلب ما
  • به دنبال حیات جاودان نه خدای صاحب حیات
 3. دلبستگی شدید و بالاتر به اموراتی غیر از خود خدا