برای ملاقات واقعی با عیسی باید به پای صلیب او رفت .

انجیل یوحنا ۱۲: ۲۰و۲۱ در میان کسانی که برای عبادت در عید آمده بودند، شماری یونانی بودند. آنها نزد فیلیپُس، که اهل بیت‌صِیْدای جلیل بود، آمدند و به او گفتند: «سرور ما، می‌خواهیم عیسی را ببینیم.»

پولس در ملاقات با عیسی ۲ سوال پرسید :

  1. خداوندا تو کی هستی؟
  2. من برای تو چه باید بکنم؟

غلاطیان باب ۱: ۱۵

  • راست فکرکنید
  • راست عمل کنید
  • راست حرف بزنید