رشد در ایمان: از مهد کودک به کلاس اول

یعقوب ۳: ۱ – ۱۲ ای برادران من، بسیار معلم نشوید چونکه می دانید که بر ما داوری سخت‌تر خواهدشد. زیرا همگی ما بسیار می‌لغزیم. و اگر کسی در سخن‌گفتن نلغزد، او مرد کامل است و می‌تواندعنان تمام جسد خود را بکشد.  و اینک لگام رابر دهان اسبان می‌زنیم تا مطیع ما شوند و تمام بدن آنها را برمی گردانیم.  اینک کشتیها نیز چقدربزرگ است و از بادهای سخت رانده می‌شود، لکن با سکان کوچک به هر طرفی که اراده ناخدا باشد، برگردانیده می‌شود.  همچنان زبان نیز عضوی کوچک است و سخنان کبرآمیز می‌گوید. اینک آتش کمی چه جنگل عظیمی را می‌سوزاند.  وزبان آتشی است! آن عالم ناراستی در میان اعضای ما زبان است که تمام بدن را می‌آلاید ودایره کائنات را می‌سوزاند و از جهنم سوخته می‌شود!
زیرا که هر طبیعتی از وحوش و طیور وحشرات و حیوانات بحری از طبیعت انسان رام می‌شود و رام شده است.  لکن زبان را کسی ازمردمان نمی تواند رام کند. شرارتی سرکش و پر اززهر قاتل است!  خدا و پدر را به آن متبارک می‌خوانیم و به همان مردمان را که به صورت خداآفریده شده‌اند، لعن می‌گوییم.  از یک دهان برکت و لعنت بیرون می‌آید! ای برادران، شایسته نیست که چنین شود.  آیا چشمه از یک شکاف آب شیرین و شور جاری می‌سازد؟  یا می‌شودای برادران من که درخت انجیر، زیتون یا درخت مو، انجیر بار آورد؟ و چشمه شور نمی تواند آب شیرین را موجود سازد.

مشکل زبان

صفات مسیحی بالغ

 • فصل اول: در مواقع زحمات صبور است.
 • فصل دوم: نه فقط حقیقت را می‌داند، بلکه با آن زندگی می‌کند.
 • فصل سوم: زبان خود را در کنترل دارد.
  • یعقوب ۱: ۱۹، ۱: ۲۶، ۲: ۲۱
 • زبان عصوی بسیار خطرناک است.
  • یعقوب ۴: ۱، ۱۱، ۲۱

اهمیت کنترل زبان: در ۶ تصویر

 1. لگام
 2. سکان
 3. آتش
 4. مار
 5. چشمه
 6. درخت

 

 1. زبان قدرت دارد هدایت کند. (۳: ۱ – ۴)
  • کسی که زبان خود را کنترل می‌کند، نشان می‌دهد که می‌تواند همه اعضای بدن خود را کنترل کند.
  • تصاویر لگام و سکان
   • هم لگام و هم سکان نیاز دارد که بر نیروهای مخالف پیروز گردد.
  • نیروی مخالفی که زبان باید دائم بر آن چیره شود:
   • طبیعت کهنه
  • برای اسب: سوارکار ماهر
  • برای کشتی؛ کشتیبان با تجربه
  • برای زبان: مسیحی پر از روح
   • مزمور ۱۴۱: ۳ – ۴
   • متی ۲۱: ۴۳
  • لگام و سکان قدرت هدایت دارند.
  • هرگز هدایتی را که با حرف زدن و یا نزدن به زندگی مردم می‌دهید، کم اهمیت نشمارید.
   • امثال ۱۵: ۱
   • امثال ۱۲: ۲۲
   • امثال ۱۰: ۱۹
    مشکل زبان
 2. زبان قدرت دارد هلاک سازد (۳: ۵ – ۸)
  • آتش: جرقه‌ای کوچک که جنگلی را به آتش می‌کشد.
   • امثال ۲۶: ۲۰ – ۲۱
  • از نبودن هیزم آتش خاموش می‌شود، و ازنبودن نمام منازعه ساکت می‌گردد. زغال برای اخگرها و هیزم برای آتش است، و مرد فتنه انگیز به جهت برانگیختن نزاع.
  • آتش: داغ می‌کند و به جوش می‌آورد.
   • مزمور ۳۹: ۱ و ۳
  • آتش نه تنها از جرقه‌ای کوچک شروع می‌شود و رشد می‌کند، نه تنها داغ می‌کند و به جوش می‌آورد، همه جا را سیاه و کثیف هم باقی می‌گذارد.
  • خاصیت آتش اینست که گسترش می‌یابد و هرچه قدر به آن نفت و بنزین بریزی بیشتر شعله‌ور می‌گردد و بیشتر دامنه پیدا می‌کند.
  • نصیحت مهم:
   • سخنان شما همیشه با فیض و اصلاح شده به نمک باشد. (کولسیان ۴: ۶)
  • حیوان وحشی، مار سمی
   • خاصیت سم: به تدریج کار می‌کند.
   • حیوان وحشی: می‌توان رام کرد.
  • زبان ما لزومی ندارد که آتش خود را از آتش جهنم بگیرد. درست مانند روز پنطیکاست می‌تواند از آتش بالا شعله ور گردد. اگر خدا زبان ما را به آتش کشد و آنرا کنترل کند، در آنصورت می‌تواند ابزاری قدرتمند در صید جانها و بنای کلیسا باشد.
 3.  زبان قدرت دارد احیا کند. (۳: ۹ – ۱۲)
  • چشمه: آب حیات‌بخش
   • امثال ۱۸: ۴، ۱۰: ۱۱، ۱۳: ۱۴
   • آب اگر کنترل نشود، ویران می‌کند. به همان طریق زبان
   • آب می‌شوید و پاک می‌کند. به همان طریق زبان
   • حزقیال ۴۷
  • درخت: میوه
   • مطلب مهم: دوانیدن ریشه