چهار لغت مهم در غلاطیان و ایمان مسیحی

 1.  نجات
 2. ایمان
 3. اعمال
 4. پارساشمردگی
 • آیا نجات ما توسط ایمان (فیض) است یا اعمال؟ یا هر دو؟
 • آیا پارسا شمردگی ما توسط ایمان است یا اعمال؟ یا هر دو؟

چهار دیدگاه:

 • فقط اعمال
 • اعمال و ایمان
 • ایمان و اعمال
 • فقط ایمان
غلاطیان ۶ ای برادران، اگر کسی به گناهی گرفتار شود، شما که روحانی هستید او را با ملایمت به راه راست بازگردانید. در عین حال، به هوش باش که خود نیز در وسوسه نیفتی. بارهای سنگین یکدیگر را حمل کنید که این‌گونه شریعت مسیح را به جا خواهید آورد. زیرا اگر کسی خویشتن را فرد برجسته‌ای پندارد، در حالی‌که به‌واقع کسی نباشد، خود را فریب می‌دهد. هر کس باید اعمال خود را بیازماید. در آن صورت فخر او به خودش خواهد بود، بی‌آنکه خود را با دیگران مقایسه کند. زیرا هر کس بار خود را خواهد بُرد. هر که از کلام آموزش می‌بیند، باید آموزگار خود را در هر چیز نیکو سهیم سازد. فریب نخورید: خدا را استهزا نتوان کرد. انسان هر چه بکارد، همان را خواهد دِرَوید. کسی که برای نَفْسِ خود می‌کارد، از نَفْس تباهی درو خواهد کرد؛ امّا کسی که برای روح می‌کارد، از روحْ حیات جاویدان خواهد دروید. لذا از انجام کار نیک خسته نشویم، زیرا اگر دست از کار برنداریم، در زمان مناسب محصول را درو خواهیم کرد. پس تا فرصت داریم به همه نیکی کنیم، به‌ویژه به اهل بیت ایمان. ببینید با چه حروف درشتی به دست خود برایتان می‌نگارم! آنان که می‌خواهند خود را به ظاهر خوب نشان دهند، وادارتان می‌کنند که ختنه شوید، تنها به این نیّت که به‌خاطر صلیب مسیح آزار نبینند. زیرا حتی آنان که ختنه می‌شوند شریعت را اجرا نمی‌کنند، بلکه می‌خواهند شما ختنه شوید تا به جسم شما افتخار کنند. امّا مباد که من هرگز به چیزی افتخار کنم جز به صلیب خداوندمان عیسی مسیح، که به واسطۀ آن، دنیا برای من بر صلیب شد و من برای دنیا. زیرا نه ختنه چیزی است و نه ختنه‌ناشدگی؛ آنچه اهمیّت دارد خلقت جدید است. همۀ آنان را که از این اصل پیروی می‌کنند، و اسرائیلِ خدا را، سلامتی و رحمت باد. از این پس کسی رنج بر من روا ندارد، زیرا من در بدن خود داغهای عیسی را دارم. ای برادران، فیض خداوند ما عیسی مسیح با روح شما باد! آمین!

۳ سوال مهم:

 1. خصوصیات شخص بالغ روحانی چیست؟
 2. آیا باید بار خودمان را برداریمیا بار دیگران را؟
 3. پس کدام شریعت را باید نگاه دارم؟

۱) خصوصیات شخص بالغ روحانی چیست؟

 • هدایت و الزام روح القدس را داشته باشد.
  • یوحنا۸:۱۶
 • روح ملایمت، (حلم و فروتنی) داشته باشد.
  • یعقوب ۵: ۱۹-۲۰
  • متی۵:۵
 • به هوش باشد که خود در وسوسه نیافتد.
  • ۱ قرنتیان ۱۲:۱۰
  • متی۳:۷
 • بارهای دیگران را متحمل شود.
  • غلاطیان ۲:۶
  • ۲ قرنتیان ۸: ۱۳-۱۴
 • مسئول بار خودش باشد.
  • غلاطیان۵:۶، رومیان ۱۲:۱۴

۲) آیا باید بار خودمان را برداریم یا بار دیگران را؟

 • بار من چیست؟
  • رومیان ۱۴: ۱۰-۱۳
  • ۲ قرنتیان ۱۰:۵
 • بار دیگران چیست؟
  • بارهای اجتماعی، خانوادگی، اقتصادی، روحانی و …
  • ۲ قرنتیان ۸: ۱۳-۱۴
  • عبرانیان ۱۶:۱۳

۳) پس کدام شریعت را باید نگاه داریم؟

نوع شریعت توضیح کاربرد نمونه آیات

۱) قوانین اخلاقی

این نوع شریعت و قوانین برای همه مسیحیان در هر مکان و زمان است و عیسی مسیح نیز بارها در تعالیمش به آنها اشاره می کند.
 • پرستش ۱ خدای واحد
 • ۱۰ فرمان موسی
 • ده یک دادن؟
 1. روز سبت را نگاه دار
 2. زنا مکن
 3. دزدی مکن
 4. سخن دروغ نگو
 • خروج۴:۲۰
 • لوقا ۵:۶
 • خروج۱۴:۲۰
 • متی ۲۸:۵
 • خروج۱۵:۲۰
 • مرقس ۱۹:۱۰
 • خروج۱۶:۲۰
 • کولسیان ۹:۳

۲) قوانین مدنی (کشوری)

این نوع شریعت اشاره به مجازات برای شخصی می کند که در آن زمان در اسرائیل زندگی می کرد و از قوانین کشوری سرپیچی می کرد.
 • مالکیت اموال
 • مسائل فرهنگی
 • مجازات عادلانه برای آن زمان اسرائیل
 1. اگر بدزدی باید ۴ -۵ برابر پس دهی
 2. چشم به عوض چشم و دندان به عوض دندان
 • خروج۱:۲۲
 • امثال۳۱:۶
 • خروج۲۴:۲۱
 • متی ۳۸:۵

۳) قوانین مذهبی و قربانی

 

این نوع شریعت به قوانین مذهبی، نوع پرستش و انجام قربانی ها به طرز درست و احترام به قدوسیت خدا است و مختص قوم یهود بود.
 • اصول مذهبی برای حفظ قدوسیت و احترام خدا
 • تشریفات و مراسم قوم یهود برای طهارت و پاکی و اصول قربانی
 1. نخوردن گوشت خوک
 2. گوشت را با خون درونش نخورید.
 3. اگر کسی به جنازه دست زند تا ۷ روز نجس است.
 • تثنیه۸:۱۴
 • تثنیه۲۳:۱۲
 • پیدایش۴:۹
 • اعداد ۱۱:۱۹