مزمور ۱: ۱- ۶ خوشابحال‌ کسی‌ که‌ به‌ مشورت‌ شریران نرود و به‌ راه‌ گناهکاران‌ نایستد، و در مجلس‌ استهزاکنندگان‌ ننشیند؛  بلکه‌ رغبت‌ او در شریعت‌ خداوند است‌ و روز و شب‌ در شریعت‌ او تفکر می‌کند. پس‌ مثل‌ درختی‌ نشانده‌ نزد نهرهای‌ آب‌ خواهد بود، که‌ میوۀ خود را در موسمش‌ می‌دهد، و برگش‌ پژمرده‌ نمی‌گردد و هر آنچه‌ می‌کند نیک‌ انجام‌ خواهد بود.  شریران‌ چنین‌ نیستند، بلکه‌ مثل‌ کاهند که‌ باد آن‌ را پراکنده‌ می‌کند. لهذا شریران‌ در داوری‌ نخواهند ایستاد و نه‌ گناهکاران‌ در جماعت‌ عادلان‌. زیرا خداوند طریق‌ عادلان‌ را می‌داند، ولی‌ طریق‌ گناهکاران‌ هلاک‌ خواهد شد.
اول یوحنا ۱: ۳ از آنچه دیده و شنیده ایم شما را اعلام می کنیم تا شما هم با ما شراکت داشته باشید و امّا شراکت ما با پدر و با پسرش عیسی مسیح است.
اول قرنتیان ۱۰: ۲۱ شما نمی توانید هم از پیالۀ سفرۀ خداوند بنوشید و هم از پیالۀ سفرۀ شیطان، هم از نان سفرۀ خداوند بخورید و هم از نان سفرۀ شیطان.
امثال ۶: ۱۶- ۱۹ شش، بلکه هفت چیز است که خداوند از آنها نفرت دارد و نمی تواند تحمّل کند: نگاه متکبّرانه، زبان دروغگو، دستی که خون بی گناهی را بریزد، فکری که نقشه های پلید بکشد، پایی که برای انجام کارهای زشت عجله کند، شاهدی که شهادت دروغ بدهد و کسی که رابطۀ دوستان و خویشاوندان را به هم بزند.
امثال ۶: ۱۲- ۱۵ آدم‌ رذل‌ و بد طینت‌ که‌ دائم‌ دروغ‌ می‌گوید، و برای‌ فریب‌ دادن‌ مردم‌ با ایما و اشاره‌ حرف‌ می‌زند، و در فکر پلید خود پیوسته‌ نقشه‌های‌ شرورانه‌ می‌کشد و نزاع‌ برپا می‌کند، ناگهان‌ دچار بلای‌ علاج ‌ناپذیری‌ می‌گردد که‌ او را از پای‌ در می‌آورد.
غلاطیان ۶: ۸ زیرا هر که برای جسم خود کارد، از جسم فساد را درو کند و هر که برای روح کارد، از روح حیات جاودانی را درو خواهد کرد.
اشعیا ۵۵: ۷ شریر راه خود را و گناهکار افکار خویش را ترک نماید و بسوی خداوند بازگشت کند.
رومیان ۱۲: ۱و۲ لهذا ای برادران ( خواهران )، شما را به رحمتهای خدا استدعا می کنم که بدنهای خود را قربانی زندۀ مقدسِ پسندیدۀ خدا بگذرانید که عبادت معقول شما است. هم شکل این جهان مشوید بلکه به تازگی ذهن خود، صورت خود را تبدیل دهید تا شما دریافت کنید که ارادۀ نیکوی پسندیدۀ کامل خدا چیست؟