بزرگترین معجزۀ روح‌القدس چیست؟

بزرگترین عمل روح‌القدس معجزه تولد تازه می‌باشد که تغییر کلی است ولی تغییر و تبدیل تدریجی و شبیه شدن به مسیح تا پایان عمر ادامه دارد

 • یوحنا ۳: ۶و۸
 • دوم‌قرنتیان ۳: ۱۸
 • رومیان ۸: ۲۹

روح‌القدس در شاگردان مسیح چه تغییراتی را به وجود آورد؟

 1. روح‌القدس انسان‌های ترسو را تبدیل به شاگردان شجاع و بی‌ترس نمود
  • اعمال ۱: ۸ و ۴: ۱۳
  • دوم‌تیموتائوس ۱: ۷
  • تحول شجاعانه‌ای که جهان زمان رسولان را در همه جا دگرگون نمود
   • اعمال ۱۷: ۵
 2. روح‌القدس انسان‌های جاهل و بدون فهم روحانی را تبدیل به شاگردان پر از حکمت و معرفت (مکاشفه) الهی نمود
  • یوحنا ۱۴: ۲۶ و ۱۶: ۱۲
  • روح خدا روح فهم و حکمت، روح کشف و معرفت و مشورت نامیده شده است
   • اشعیا ۱۱: ۲
 3. روح‌القدس انسان‌های مایوس و مضطرب را تبدیل به شاگردان شاد و امیدوار گردانید
  • یوحنا ۱۴: ۲۷ ۱۶: ۶و۷
  • عنوان تسلی‌دهنده به معنای وکیل، پشتیبان، مددکار و مدافع حقوق ایمانداران تعبیر شده است
   • یوحنا ۱۴: ۱۶
 4. روح‌القدس انسان‌های شکاک و دودل را به شاگردان پر از یقین و اطمینان تبدیل نمود
  • اول‌قرنتیان ۲: ۴و۵
  • اول‌تسالونیکیان ۱: ۵
  • شاگردان با اطمینان و قوت درباره مسیح شهادت می‌دادند
   • اعمال‌رسولان ۴: ۳۳
 5. روح‌القدس انسان‌هایی را که گرفتار مشکلات ارتباطی با دیگران بودند به شاگردان پر از محبت و بخشش مسیحی تبدیل نمود.
  • اعمال‌ ۴: ۳۲ و ۷: ۶۰
  • رومیان۵: ۵
  • از کلید‌های مهم کتاب اعمال رسولان کلمۀ «یکدلی» است که در ارتباطات کلیسای اولیه بارها تکرار شده
   • اعمال‌رسولان ۱: ۱۴ و ۲: ۱