پیدایش باب ۳

و اما مار از همۀ وحوش صحرا که یهوه خدا ساخته بود، زیرکتر بود. او به زن گفت: «آیا خدا براستی گفته است که از هیچ‌یک از درختان باغ نخورید؟» اما خدا گفته است، ”از میوۀ درختی که در وسط باغ است مخورید و بدان دست مزنید، مبادا بمیرید.“» زن به مار گفت: «از میوۀ درختان باغ می‌خوریم، مار به زن گفت: «به‌یقین نخواهید مرد. بلکه خدا می‌داند روزی که از آن بخورید، چشمان شما باز خواهد شد و همچون خدا شناسندۀ نیک و بد خواهید بود.» چون زن دید که آن درخت خوش‌خوراک است و چشم‌نواز، و درختی دلخواه برای افزودن دانش، پس از میوۀ آن گرفت و خورد، و به شوهر خویش نیز که با وی بود داد، و او خورد. آنگاه چشمان هر دوی آنها باز شد و دریافتند که عریانند؛ پس برگهای انجیر به هم دوخته، لُنگها برای خویشتن ساختند. و صدای یهوه خدا را شنیدند که در خنکی روز در باغ می‌خرامید، و آدم و زنش خود را از حضور یهوه خدا در میان درختان باغ پنهان کردند. گفت: «صدای تو را در باغ شنیدم و ترسیدم، زیرا که عریانم، از این رو خود را پنهان کردم.» ولی یهوه خدا آدم را ندا در داده، گفت: «کجا هستی؟» خدا گفت: «که تو را گفت که عریانی؟ آیا از آن درخت که تو را امر فرمودم از آن نخوری، خوردی؟» آدم گفت: «این زن که به من بخشیدی تا با من باشد، او از آن درخت به من داد و من خوردم.» آنگاه یهوه خدا به زن گفت: «این چه کار است که کردی؟» زن گفت: «مار فریبم داد و من خوردم.» پس یهوه خدا به مار گفت: «چون چنین کردی، از همۀ چارپایان و همۀ وحوش صحرا ملعونتری! بر شکمت خواهی خزید و همۀ روزهای زندگی‌ات خاک خواهی خورد. میان تو و زن، و میان نسل تو و نسل زن، دشمنی می‌گذارم؛ او سر تو را خواهد کوبید و تو پاشنۀ وی را خواهی زد.» و به زن گفت: «درد زایمان تو را بسیار افزون گردانم؛ با درد، فرزندان خواهی زایید. اشتیاق تو به شوهرت خواهد بود، و او بر تو فرمان خواهد راند.» و به آدم گفت: «چون سخن زنت را شنیدی و از درختی که تو را امر کردم از آن نخوری خوردی، به سبب تو زمین ملعون شد؛ در همۀ روزهای زندگی‌ات با رنج از آن خواهی خورد. برایت خار و خَس خواهد رویانید، و از گیاهان صحرا خواهی خورد. با عرق جبین نان خواهی خورد، تا آن هنگام که به خاک بازگردی که از آن گرفته شدی؛ چراکه تو خاک هستی و به خاک باز خواهی گشت.» و اما، آدم زن خود را حوا نامید، زیرا او مادر همۀ زندگان بود. یهوه خدا پیراهنهایی از پوست برای آدم و زنش ساخت و ایشان را پوشانید. و یهوه خدا فرمود: «اکنون آدم همچون یکی از ما شده است که نیک و بد را می‌شناسد. مبادا دست خود را دراز کند و از درخت حیات نیز گرفته بخورد و تا ابد زنده بماند.» پس یهوه خدا آدم را از باغ عدن بیرون راند تا بر زمین که از آن گرفته شده بود زراعت کند. پس آدم را بیرون راند، و در جانب شرقی باغ عدن کروبیان را قرار داد و شمشیری آتشبار را که به هر سو می‌گشت، تا راه درخت حیات را نگاهبانی کند.

خلقت خدا عرصه نبرد و جنگ است

شروع جنگ سرد بر سر بدست گرفتن قدرت (شیطان و نفس)

ارمیا ۵۱ :۲۰ 

تو گرز و اسلحه جنگی من هستی با تو قومها را در هم میشکنم با تو حکومت‌ها را نابود میکنم

تاکتیک‌های جنگی کلیسا در سال ۲۰۲۰:

  1. کلیسا میخواهد در سرزمین دشمن اردو بزند
    • اعداد ۲۲
  2. کلیسا میخواهد قدرتش را به ریاست‌ها و قدرتهای آسمانی و زمینی نشان دهد
    • افسسیان ۳ : ۱۰
  3. بر ضد دشمنانی که با او میجنگد سنگر بسازد، تا زمانی که سقوط کنند.
    • تثنیه ۲۰ : ۲۰

اقتدار ظرفیتی است که بسبب جایگاه ما به ما بخشیده شده

این ظرفیت( اقتدار)، با قدرت بخشیده شده، فعال می‌ گردد

افسسیان ۱: ۲۰

این قدرت برخاسته از عمل نیروی مقتدر خداست که آنرا در مسیح بکار گرفت آن هنگام که او را از مردگان برخیزانید

کلیسا اقتدار خود را بشناس! آنرا باور کن! و آن را در قدرت قیام مسیح از مردگان، بکار ببر!

دعا و روزه در بکار گیری اقتدار همراه با قدرت، نقش اساسی دارد.

دعا اعلام وابستگی به قدرت خدا و در عین حال فرمان دادن به دشمن است

روزه مانور قدرتی است که به دشمن اعلام میدارد: نفس! شیطان! دنیا! بر من هیچ قدرتی ندارید!

سنگر سازی به ضد دشمن تا سقوط نهایی او

  • رومیان ۸ : ۳۷