کتاب ایوب

زندگی ایوب بر ۴ ستون استوار بود و خدا دست و حصار حفاظت خود را از طریق این ستون‌ها در زندگی ایوب قرار داده بود! این ستون‌ها عبارتند از:

  1. کاملیت
  2. راستی
  3. خدا ترسی
  4. دوری از بدی

ما می‌بایست ستون‌های خود را در حضور خدا مستحکم سازیم.