یوحنا ۱: ۱۴-۱۸

کلمه انسان شد و در میان ما ساکن گردید. ما شکوه و جلالش را دیدیم، شکوه و جلالی شایستهٔ فرزند یگانهٔ پدر و پر از فیض و راستی. شهادت یحیی این بود که فریاد می‌زد و می‌گفت: «این همان شخصی است که دربارهٔ او گفتم که بعد از من می‌‌‌آید امّا بر من برتری و تقدّم دارد، زیرا پیش از تولّد من، او وجود داشت.» از فیض سرشار او، پیوسته برکات فراوانی یافته‌ایم. زیرا شریعت به وسیلهٔ موسی عطا شد، امّا فیض و راستی توسط عیسی مسیح آمد. کسی هرگز خدا را ندیده است، امّا آن فرزند یگانه‌ای که در ذات پدر و از همه به او نزدیکتر است او را شناسانیده است.

چرا عیسی مسیح به این دنیا آمد؟

۱) برای محو کردن تصاویر اشتباه و کج فهمی ها در رابطه با خدا.

  • عیسی: من از این رو به جهان آمدم تا بر حقیقت شهادت دهم.پس هر که به حقیقت تعلق دارد، به ندای من گوش فرا دهد. یوحنا ۳۷:۱۸
  • عیسی نوری است برای آشکار کردن حقیقت به قومها. لوقا ۳۲:۲
  • عیسی: کسی که مرا دیده، پدر را دیده است! یوحنا ۹:۱۴
  • هیچ کس هرگز خدا را ندیده است. اما آن پسر یگانه که در آغوش پدر است، همان او را شناسانید. یوحنا ۱۸:۱

۲) برای ابراز عشق خدا به خلقتش.

  • زیرا خدا جهان را آنقدر محبت کرد که پسر یگانه خود را داد …یوحنا ۱۶:۳
  • محبت خدا این چنین در میان ما آشکار شد که پسر یگانۀ خود را به جهان فرستاد تا به واسطۀ او حیات داشته باشیم. محبت همین است، نه آنکه ما خدا را مخبت کردیم، بلکه خدا ما را این چنین محبت کرد و پسر خود را فرستاد تا کفاره گناهان ما شود. ۱ یوحنا۴: ۹-۱۰
  • تا توان آن بیابید که با همۀ مقدسین، به درازا، و پهنا و ژرفا و بلندای محبت مسیح پی ببرید. افسسیان ۳:۱۸

۳) برای برقراری ارتباط با خدا.

  • بنا بر قصد نیکوی ارادۀ خود، ما را از پیش تعیین کرد تا به واسطۀ عیسی مسیح از مقام پسر خواندگی او برخوردار شویم. افسسیان۵:۱
  • ما به واسطۀ خداوندمان عیسی مسیح که توسط او از آشتی برخورداریم، در خدا نیز فخر می کنیم. رومیان۱۱:۵
  • زیرا در مسیح عیسی، شما همه به واسطۀ ایمان، پسران خدایید. غلاطیان۲۶:۳