خدا به چه کسانی خود را می‌شناساند؟

 1. اشخاصی که غیرت شدیدی برای ملاقات و شناخت خدا دارند
  • ارمیا ۲۹: ۱۲و۱۳
  • امثال ۸: ۱۷
  • رومیان ۱۰: ۲
  • اشخاص غیور کسانی هستند که آتشی در قلبشان برای شناخت خدا روشن است که در هیچ شرایطی خاموش نمی‌شوند
  • نمونه‌ سولس که برای شناخت خدا غیرت داشت و خداوند به ملاقات او رفته خود را به او شناسانید
   • (اعمال ۹)
 2. خدا اشخاص بی‌ریا و صادق را ملاقات کرده، خود را به آنها می‌شناساند
  • دوم‌تواریخ ۱۶: ۹
  • مزمور۱۷: ۱ و ۱۴۵: ۱۸
  • چناچه کسی با نیت خالص و درست، صادقانه و صمیمانه در جستجوی خدا باشد قطعاً او را پیدا خواهد کرد.
   • یعقوب ۴: ۳
   • متی ۱۳: ۴۵و۴۶
  • نمونۀ نتنائیل که اسرائیل حقیقی بود و در او مکری یا حیله​ای یافت نمی‌شد و توانست شاگرد موفق مسیح بشود.
   • (یوحنا ۱)
   • آنانیکه خالصانه بخواهند حقیقت را بشناسند، خواهند شناخت
    • یوحنا ۵: ۳۸
    • متی ۲۳: ۳۷
    • یوحنا ۷: ۱۷
 3. خداوند خودش را بر تشنگان و مشتاقان حقیقت، ظاهر کرده، خود را برآنها می‌شناساند
  • اشعیا ۵۵: ۱و۲
  • یوحنا ۷: ۳۷
  • متی ۵: ۶
  • اگر تشنگی و اشتیاق برای شناخت حقیقت در قلب ما قرار گرفته، قطعاً آب حیاتی نیز برای رفع این عطش روحانی مقرر کرده است.
   • مزمور ۴۲: ۱و۲
   • مکاشفه ۲۲: ۱۷
  • نمونه زکی باجگیر که رئیس گناهکاران بود ولی او می‌خواست و مشتاق ملاقات با عیسی بود.
   • (لوقا ۱۹)
 4. خداوند به کسانی که برای پذیرش حقیقت روح مطیع و فروتن دارند خود را آشکار کرده و حقیقت را می‌شناساند.
  • یوحنا ۱۴: ۲۱و۲۳
  • اعمال ۵: ۳۲
  • اول‌سموئیل ۱۵: ۲۲
  • محبت به عیسی با اطاعت از تعالیم او شانه‌به‌شانه با یکدیگر حرکت می‌کنند. اطاعت ثمرۀ عشق و محبت است.
  • نمونه کرنیلیوس که خدا را دوست داشت و مرد خوبی بود ولی حقیقت را درباره عیسی نمی‌دانست و همچنان فروتن برای اطاعت از حکم خدا بود
   • (اعمال ۱۰)