چه چیزهایی هویت و شخصیت شما را شکل می‌دهند؟ نقش خدا در هویت شما چیست؟