• دعا چیست؟
یوحنا ۱۵ : ۷و۸ ۷اگر در من بمانید و کلام من در شما بماند، آنچه خواهیدبطلبید که برای شما خواهد شد. ۸جلال پدر من آشکارا میشود به اینکه میوه بسیار بیاورید وشاگرد من بشوید.
  • دعای چه کسی؟
  • نقطه تمرکز همه اناجیل؟

 شاگرد چگونه شاگرد می شویم؟
  • از شاگرد چه انتظار می رود؟ 

لوقا ۹: ۲۳
  • اشتباه رایج بزرگ:

 عدم درک فیض خدا در نجات