۱-غرور فردی

۲- غرور جمعی

 

 1. خود را به حد و حدودی که خدا برای ما قرار داده ، قانع کنیم.
  • مزمور ۱۶: ۵-۶
 2. خود را بیش از آنچه هستیم نپنداریم.
  • رومیان ۱۲: ۳

 

۱-داوود حاکمیت خدا را شناخته بود و تسلیم آن بود.

۲-داوود خود را برتر از دیگران نمیدانست با اینکه به جای شائول به پادشاهی مسح شده بود.

۳- داوود خودش را بیش از آنچه بود نمیپنداشت بلکه میدانست تخت سلطنت ابدی داوود، متعلق به مسیح است.

 

نتیجه‌گیری

 • آیه ۱: غرور
  • خداوند در زندگی بشری حکم میراند و اگر ما بخواهیم حکومت شخصی خودمون را داشته باشیم، این طغیان علیه حکومت خداست .
 • آیه ۲: ارامش
  • برای رسیدن به آرامش حقیقی، باید تسلیم سلطنت خدا که بر همه چیز مسلط است باشیم.
 • آیه ۳- امید
  • به خدایی که نیکوست، امید داشته باشیم.