ارمیا ۱۷: ۹ دل از همه چیز فریبنده‌تر است، و بسیار بیمار؛ کیست که آن را بشناسد؟

ویژگی‌های فریب

 1. ریشه فریب و ریا یکی است
 2. شناخت فریب و تشخیص آن راحت نیست
 3. ​فریب خاصیت فزایندگی دارد
 4. فریب مانع شناخت خدا می‌شود

طرفهای درگیر در فریب

 1. دیگران
  • بزرگترین فریب دیگران این است که خود را بهتر از آن چیزی که هستیم نشان می‌دهیم.
 2. خود
  • غلاطیان ۳: ۶
  • امثال ۳: ۵
  • یعقوب ۱: ۲۲
  • غلاطیان ۶: ۷
 3. خدا
  • مزمور ۷۸

تظاهر در دعا، فریب در اعمال