موانع شنیدن صدای خدا

 1. بودن در گناه
  • ایمانداران ممکن است گناه کنند ولی نباید در گناه زندگی کنند!
  • اشعیا ۵۹: ۱- ۲
  • مزمور ۶۶: ۱۸
 2. ​تکیه بر عقل و احساس
  • در خیلی از مواقع ما صدای احساسات و عقل خود را با صدای خدا اشتباه می​‌گیریم!
  • امثال ۲
 3. ​غرور ما

راه​های شنیدن صدای خدا

 1. دعا کردن
  • ایمانداران باید با خدا وقت بگذرانند تا با صدای خدا آشنا شوند!
 2. روزه گرفتن
  • در کنار دعا، روزه گرفتن گوش ما را با صدای خدا آشناتر و واضحتر می​کند. لوقا ۸
 3. خواندن کلام
  • خواندن کلام خدا چشمها و گوش‌های ما را به سمت صدای خدا باز می​کند و حکمت الهی را برای تشخیص صدای او به ما می​دهد
 4. مشاوره با پدران (خادمین) کلیسا

ارادۀ خدا برای فرزندانش بهترین است و برای دانستن ارادۀ او باید با صدای او آشنا باشیم و از او بشنویم.