نحمیا ۱ کلام نحمیا ابن حکلیا: در ماه کسلو در سال بیستم هنگامی که من در دارالسلطنه شوشان بودم، واقع شد که حنانی، یکی ازبرادرانم با کسانی چند از یهودا آمدند و از ایشان درباره بقیه یهودی که از اسیری باقیمانده بودندو درباره اورشلیم سوال نمودم. ایشان مراجواب دادند: «آنانی که آنجا در بلوک از اسیری باقیمانده‌اند در مصیبت سخت و افتضاح میباشند و حصار اورشلیم خراب و دروازه‌هایش به آتش سوخته شده است.» و چون این سخنان را شنیدم، نشستم و گریه کرده، ایامی چند ماتم داشتم و به حضور خدای آسمانها روزه گرفته، دعا نمودم. و گفتم: «آهای یهوه، خدای آسمانها، ای خدای عظیم و مهیب که عهد و رحمت را بر آنانی که تو را دوست میدارند و اوامر تو را حفظ می‌نمایند، نگاه میداری، گوشهای تو متوجه و چشمانت گشاده شود و دعای بنده خود را که من در این وقت نزد تو روز و شب درباره بندگانت بنی‌اسرائیل می‌نمایم، اجابت فرمایی و به گناهان بنی‌اسرائیل که به تو ورزیده‌ایم، اعتراف می‌نمایم، زیرا که هم من و هم خاندان پدرم گناه کرده‌ایم. به درستی که به تو مخالفت عظیمی ورزیده‌ایم و اوامر و فرایض و احکامی را که به بنده خود موسی فرموده بودی، نگاه نداشته‌ایم. پس حال، کلامی را که به بنده خود موسی امر فرمودی، بیاد آور که گفتی شما خیانت خواهید ورزید و من شما را در میان امتها پراکنده خواهم ساخت. اما چون بسوی من بازگشت نمایید واوامر مرا نگاه داشته، به آنها عمل نمایید، اگرچه پراکندگان شما در اقصای آسمانها باشند، من ایشان را از آنجا جمع خواهم کرد و به مکانی که آن را برگزیدهام تا نام خود را در آن ساکن سازم درخواهم آورد. و ایشان بندگان و قوم تومی باشند که ایشان را به قوت عظیم خود و بهدست قوی خویش فدیه داده‌ای. ای خداوند، گوش تو بسوی دعای بنده ات و دعای بندگانت که به رغبت تمام از اسم تو ترسان می‌باشند، متوجه بشود و بنده خود را امروز کامیاب فرمایی و او را به حضور این مرد مرحمت عطا کنی.» زیراکه من ساقی پادشاه بودم.

دیوارها برای ۲ منظور ساخته می​شوند:

 1. تفکیک کردن
 2. محافظت کردن

بازسازی دیوار امینت

 1. با خبر شدن از مشکل
 2. به خود آمدن (متاثر شدن)
 3. دست به کار شدن

ایمانداران می​‌بایست دائماً در حال دیدبانی، مراقبت، بازرسی و تعمیر دیوار روحانی خود باشند

دیوار روحانی ایماندار برای:

 1. جدا شدن از دنیا
 2. ​محافظت از ناپاکی‌ها و شرارت​ها است

 

 • آیا دیوار یا مرزی در زندگی ایمانی شما هست؟ آیا حدی برای آن قائل هستید؟
 • در هنگام حمله شیطان به دیوار کلیسا نیاز داریم!
 • مسیحی بدون کلیسا معنایی ندارد!
 • باید دیوارهای ویران و خراب شدۀ​ خود را به حضور خدا بیاوریم تا آن را ترمیم کند!
 • امروز زمان ترمیم دیوارهای زندگی روحانی ماست