برای داشتن اتحاد چه اصولی نیاز است؟

  1. داشتن رویای مشترک
    • برای بنای روابط باید خرابی‌های زندگی خود را پیدا کنیم و آنها را برطرف کنیم
  2. داشتن رهبر متعهد

    • برای بنا و اتحاد باید رهبری داشته باشیم که بار کار خدا را داشته باشد
  3. داشتن رغبت برای کار مشترک
    • وقتی رویای مشترک و رهبری با اقتدار وجود داشته باشد، رغبت برای کار خدا وجود خواهد آمد