1. بوسهٔ محبتانه
  • بوسه مقدسانهٔ سلامتی‌ و مشارکت
  • اول پطروس ۵: ۱۴
  • رومیان ۱۶: ۱۶
  • اول قرنتیان ۱۶: ۲۰
  • دوم قرنتیان ۱۳: ۱۲
  • اول تسالونیکیان ۵: ۲۶
  • یکدیگر را به بوسهٔ محبتانه سلام نمایید و همهٔ شما را که در مسیح عیسی هستید، سلام باد. آمین
 2.  بوسهٔ خیانت
  • ریاکاری و انگیزه‌های اشتباه
  • لوقا ۲۲: ۴۷-۴۸
  • امثال سلیمان ۲۷: ۶
   • جراحات دوست وفادار است، اما بوسه‌های دشمن افراط است
  • پس در هر وقت دعا کرده، بیدار باشید
 3. بوسهٔ جدایی
  • ترک کردن برای ماموریتی مشخص
  • اعمال رسولان ۲۰: ۳۶-۳۸
   • این بگفت و زانو زده، با همگی ایشان دعا کرد و همه گریهٔ بسیار کردند و بر گردن پولُس آویخته، او را می‌بوسیدند. و بسیار متالّم شدند خصوصاً بجهت آن سخنی که گفت، بعد از اینْ روی مرا نخواهید دید.
 4.  بوسهٔ ترحم
  • فیض و بخشش
  • لوقا ۱۵: ۲۰
   • در ساعت برخاسته، به‌سوی پدر خود متوجه شد. اما هنوز دور بود که پدرش او را دیده، ترحم نمود و دوان دوان آمده، او را در آغوش خود کشیده، بوسید