تقسیم‌بندی کتاب مقدس:

 1. آفرینش
  • پیدایش ۱و ۲
 2. سقوط
  • پیدایش ۳: ۱- ۱۹
 3. نجات
  • کل کتاب مقدس

دلایل و اهداف بازگشت مسیح

 1. برقراری عدالت کامل
  • 
یوحنا ۵: ۲۷
 2. از بین‌بردن کامل شیطان
  • یوحنا ۱۴: ۳۰
 3. بردن فرزندان به خانه ابدی
  • یوحنا ۱۶

وظایف ما در مورد بازگشت مسیح

 1. وظایف فردی
 2. وظایف اجتماعی
 3. وظایف خدمتی
  • اول‌قرنتیان ۱۲و ۱۴