کلیسا از واژه یونانی “اکلسیا” می‌آید به معنی “افرادی که در مقابل دعوت خدا جواب مثبت داده و باهم جمع شده‌اند.”

تفکر غلط: کلیسا مکان و جایی چون مسجد!!!

محور اصلی صحبت پولس در افسسیان کلیساست؛ کلیسا آن سرّی است که از پیش از بنای عالم مخفی بوده و حال خدا آن را مکشوف کرده است.

در طول تمامی کتاب مقدس ما با خدایی روبرو هستیم که نه تنها فراباشنده است، بلکه در عین حال فروباشنده و دائم با خلقت خود در ارتباط است و با انسانی که به صورت خود آفریده، می‌خواهد که در رابطه دوطرفه باشد. از این رو هم در کلام خدا از همان ابتدا ما با مفهوم قوم خدا روبرو می‌شویم، قومی که در مقابل دعوت خدا لبیک گفته‌اند و این مفهوم قوم خدا که در صمیمی‌ترین مفهوم خود در قالب خانواده مطرح می‌شود، از همان ابتدای کتاب مقدس به چشم می‌خورد.

ما در مقام این قوم که هستیم؟

افرادی هستیم که داستانی را که خود بخشی از آن هستیم، می‌دانیم.

شورای اورشلیم در اعمال فصل ۱۵ و صحبت یعقوب از عاموص فصل ۹

صحبت پولس در انطاکیه پیسیدیه (در اعمال فصل ۱۳ )
“آنچه خدا به اجداد ما وعده فرمود، آن را برای ما که فرزندان آنها هستیم، با برخیزانیدن عیسی به انجام رسانیده است.” (اعمال ۱۳: ۳۲ – ۳۳).
و نیز نقل قول از اشعیا ۴۹: ۶
این است آنچه که خداوند به ما امر فرموده است:
“تو را نوری برای غیریهودیان ساخته‌ام، تا نجات را به اقصا نقاط زمین برسانی.”

خود عیسی در راه عموآس – لوقا ۲۴: ۱۳ – ۲۷

و به ایشان گفت: «همین است سخنانی که وقتی با شما بودم گفتم ضروری است که آنچه درتورات موسی و نوشته​های پیامبران و زبور دربارهٔ من نوشته شده است، به انجام رسد.»
و در آن وقت ذهن ایشان را روشن کرد تا کتب را بفهمند. و به ایشان گفت: «بر همین منوال نوشته شده است و به اینطور سزاوار بود که مسیح عذاب کشد و روز سوم از مردگان برخیزد. و از اورشلیم شروع کرده، موعظه به توبه و بخشش گناهان در همه قومها به نام او کرده شود. و شما شاهد بر این امور هستید.»
لوقا ۲۴: ۴۴ – ۴۸

فصول این داستان:

 • خلقت
 • سقوط
 • بازخرید
 • عهد عتیق
 • عهد جدید
 • خلقت تازه

و در طول این فصل با حقایق مهمی روبرو می‌شویم که کیستی ما را، و نیز علت موجودیت ما را به عنوان قوم خدا بیان می‌کند:

 • افرادی که از خلقت خدا نگهداری می‌‌کنند و به آن اهمیت می‌دهند.
 • افرادی که برای دیگر مردم برکت هستند.
 • افرادی که در طریق خدا گام برمی‌دارند.
 • افرادی که برای یک زندگی فدیه داده شده، بازخرید شده اند.
 • افرادی که خدا را به دنیا منعکس می‌کنند.
 • افرادی که دیگران را جذب خدا می‌کنند.
 • افرادی که خدای واحد حقیقی و منجی عالم را می‌شناسند.
 • افرادی که خدای زنده را شهادت می‌دهند.
 • افرادی که انجیل مسیح را اعلام می‌دارند.
 • افرادی که هم می‌فرستند و هم خود فرستاده می‌شوند.
 • افرادی که زندگی‌شان در ملا عام است.
 • افرادی که پرستش می‌کنند و دعا می‌نمایند.

۱) کلیسای عهد جدید مجموعه افرادی بود که هم تعلیم می دادند و هم یاد می گرفتند.

 • آیه ۴۲
 • افسسیان ۴: ۱۳

۲) کلیسای عهد جدید کلیسای پرستش کننده بود.(آیه ۴۲)

 • پرستش چیست؟
  پرستش واکنش واکنش شما در مقابل آن مکاشفه الهی است که خدا برای شخص شما آشکار کرده است. خدا سخن گفته است و زمانی که شما سخن خدا را می‌فهمید، به قول معروف، توپ دیگر زیر پای شماست. این شما هستید که تصمیم می‌گیرید چکار کنید. برای همین هم عیسی به شاگردان خود گفت: «چرا مرا خداوند، خداوند می‌خوانید ولی آنچه را می‌گویم، انجام نمی‌دهید؟! یا دست بردارید از اینکه مرا خداوند خداوند خطاب کنید، یا اینکه به آنچه می‌گویم، عمل کنید!»

۳) کلیسای عهد جدید کلیسایی بود که به یکدیگر اهمیت می‌داد و یکدیگر را خدمت می‌کرد.

 • آیات ۴۴ و ۴۵

۴) کلیسای عهد جدید خود را به مشارکت رسولان وقف کرده بود.

 • آیات ۴۲، ۴۶ – ۴۷