تو ای یهوه پدر مایی، ولی ما است نام تو از ازل

اشعیا ۶۳: ۱۶

 1. خدا پدر هست، پدری ازلی
 2. پدری که قوم خودش را همچون یک طفل مراقب می‌کند
  • هوشع ۱۱
 3. پدری که مثل یک مادر قومش را تحمل می‌کند و در تمامی رنجهایی که می‌کشند او هم رنج می‌کشد
  • اشعیا ۶۳: ۹
 4. پدری که فرزندانش را تعلیم می‌دهد
  • اشعیا ۴۸: ۱۷
 • تثنیه ۶: ۴
 • خدا خانواده زمینی ما را برای هدف نهایی آفریده است تا خانواده زمینی ما به خانواده الهی تبدیل بشود.
 • خداوند می‌خواهد که خانواده‌های ما را احیا کند
ملاکی ۴: ۵- ۶ اینک من ایلیای نبی را پیش از فرا رسیدن روز عظیم و مهیب خداوند نزد شما خواهم فرستاد، او دل پدران را به سوی فرزندان و دل فرزندان را به سوی پدران باز خواهد گردانید. مبادا بیایم و این سرزمین را به لعنت نابودی کامل بزنم