مشخصات تبدیل در مسیحیت

  1. تبدیلات دائمی و بی‌بازگشت است
  2. تبدیلات بنیادی و ریشه‌ای است
  3. تبدیلات تمام عادات را شامل می‌شود

راه‌های تبدیل در مسیحیت

  1. به خدا اعتماد کنیم
  2. با خدا ارتباط داشته باشیم
  3. به حرفهای روح‌القدس گوش دهیم