چگونه از اقتدار روحانی و اعتراف ایمان استفاده کنیم که موثر واقع شود و کاربرد اجرایی داشته باشد؟

۱-وقتی که اعلام اقتدار و اعتراف ایمان ما در رابطه شفاف با خدا انجام شود

 • ارمیا۱۵: ۱۹
 • مزمور۵۰: ۱۶

۲-وقتی که اعلام اقتدار و اعتراف ایمان ما بر اساس حقایق کتاب مقدس قرار گرفته باشد

 • ارمیا۱: ۹و۱۰
 • ملاکی۲: ۷

۳-وقتی اعلام اقتدار و اعتراف ایمان ما موثر است که با اعتماد چون سخنگوی خدا و بدون شک سخن می گوییم

 • مرقس۱۱: ۲۳
 • اول پطرس۴: ۱۱

۴-اعلام اقتدار و اعتراف ایمان ما زمانی کاربرد اجرائی دارد که آگاهانه و با تمامی قلب انجام شود

 • مزمور۶۲: ۸
 • ایوب۱۹: ۲۵ و ۲۶
 • ۲تیموتائوس۱: ۱۲

۵-زمانی در اعلام و اعتراف ایمان ما قدرت بیشتری جاری می شود که در اتحاد و یکدلی با دیگر ایمانداران انجام می شود

 • متی۱۸: ۱۸ و ۱۹
 • اعمال۴: ۲۴ و ۳۱

۶-وقتی اعلام اقتدار و اعتراف ایمان ما با تکیه به دو سلاح منبع قدرت انجام می شود ثمره موثر آنرا می بینیم.

 • سلاح نام مقتدر عیسی مسیح خداوند
  • مزمور۲۰: ۷ و ۸
  • مرقس۱۶:۱۶
 • سلاح خون مقتدر عیسی مسیح خداوند
  • عبرانیان۱۰: ۱۹
  • مکاشفه۱۲: ۱۱

۷-وقتی اعلام اقتدار و اعتراف ایمان ما کاربرد پیش رونده دارد که به طور مرتب آنرا انجام دهیم

 • عبرانیان۴: ۱۴  و ۱۰: ۲۲
 • اول تیموتائوس۶: ۱۲

۸- وقتی انگیزه اعلام اقتدار و اعتراف ایمان ما ظهور جلال خداست ، نتیجه موثر آن ظاهر می شود.

 • مزمور۱۱۵: ۱
 • اشعیا۴۲: ۸
 • یوحنا۱۴: ۱۳

۹- وقتی که فشار قویتری از طرف دشمن به ما حمله ور می شود، اقتدار روحانی و اعتراف ایمان خود را با روزه و دعا همراه سازیم.

 • اشعیا۵۸: ۶
 • متی۱۷: ۲۱

۱۰-وقتی می خواهیم بنای بیشتری از اعلام اقتدار روحانی و اعتراف ایمان خود بشویم به زبانهای روح خود را تقویت کنیم

 • اول قرنتیان۱۴: ۴ و ۱۴ و ۱۵