بخش اول | بخش دوم | بخش سوم | بخش چهارم

متی ۶: ۶  امّا تو، هنگامی که دعا می‌کنی به اتاق خود برو، در را ببند و نزد پدر خود که در نهان است، دعا کن. آنگاه پدرِ نهان‌بینِ تو، به تو پاداش خواهد داد. 

چگونه می‌توان رازگاهان پرثمر، با طراوت و مبارکی را داشت؟ محتوای رازگاهان مبارک چیست؟

 1. وقتی که تمام افکار و حواسمان به جای توجه به خودمان و اطرافیانمان مستقیما‌ً به خود خدا متمرکز بشود
 2. وقتی که تمام افکار و حواسمان به جای توجه به خودمان و اطرافیانمان مستقیما‌ً به پسر خدا عیسی مسیح که همذات با خداست متمرکز بشود
  • عبرانیان ۱۲: ۲و۳

به هفت ادعای بزرگ عیسی مسیح از انجیل یوحنا درباره “من هستم ” توجه کنید:

 1. ادعای اول عیسی مسیح: من آب و نان حیات هستم
  • در موقع رازگاهان باید اجازه بدهیم که عیسی مسیح مستقیما بعنوان نان حیات روح گرسنه ما را اسیر کند و به عنوان آب حیات عطش ما را بر آورده کند.
  • یوحنا ۴ : ۱۰ ، ۱۴
  • یوحنا ۶ : ۳۵
 2. ادعای دوم عیسی مسیح: من نور عالم هستم
  • در موقع رازگاهان اجازه بدهیم نور جهان ذهن ما را روشن سازد و حقایق کلام خدا را برای ما آشکار سازد
  • ضمنا در جاهایی که در تاریکی و سرگردانی به سر می بریم ما را با نور خود هدایت کند.
  • یوحنا ۸ : ۱۲
  • یوحنا ۹ : ۵
 3. ادعای سوم عیسی مسیح: من در گوسفندان هستم، من در نجات (حفاظت و امنیت ) هستم
  • هر روز در راز گاهان از در اصلی به حضور خدا وارد شویم تا در حفاظت او از خطرات مختلف قرار بگیریم.
  • یوحنا ۱۰ : ۷ و ۹
 4. ادعای چهارم عیسی مسیح: من شبان نیکو هستم
  • به چهار کار اصلی شبان نیکو توجه کنیم.
  • یوحنا ۱۰ : ۱۱ و ۱۳
   • الف: از فرد فرد گوسفندان شناخت کافی دارد و با آنها ارتباط فردی دو طرفه بر قرار می کند.
    • یوحنا ۱۰ : ۳ و ۱۴
   • ب: شبان پیشاپیش گله گام بر می دارد، شبان نمونه گله است و چشم گوسفندان به دنبال اوست.
    • یوحنا ۱۰ : ۴
   • ج: شبان از ملل و نژاد های مختلف گوسفندان خود را جمع کرده و همه را در یک گله و یک شبان متحد می سازد. شبان نیکو اختلافات و جدایی ها را در بین گله از بین میبرد.
    • یوحنا ۱۰ : ۱۶
   • د: اوج محبت شبان نسبت به گله در این است که او جان خود را در راه گوسفندان می نهد.
    • یوحنا ۱۰ : ۱۱

نتیجه: در موقع رازگاهان باید به

 • ارتباط فردی شبان با گله
 • به نمونه بودن او
 • به رابطه ما با گله
 • به محبت فداکارانه شبان

توجه کنیم تا رازگاهان مطلوب داشته باشیم.