هدف پرستش جلال خداست

 • اشعیا ۴۸: ۹- ۱۱
 • افسسیان ۱: ۴- ۶
 • اشعیا ۴۳: ۶- ۷ و ۲۵
 • مزمور ۲۵: ۱۱

خدا همان قدر که برای جلال خود غیور است، برای دادن فیضش به ما نیز غیور است

خدا ما را دعوت کرده ‌است که در جلال او شریک باشیم و در او شاد باشیم و از حضور او لذت ببریم

 • فیلیپیان ۱: ۱۹- ۲۰

ما باید حاضر باشیم که وقتی در حضور او وارد می‌شویم همه چیز را به پای او بریزیم

پرستش تجلی تجربه جلال خداست

پرستش سهیم شدن در این جلال خداست

ا‌گر پرستش می‌کنیم برای اشخاص و یا کلیسا نیست بلکه برای جلال نام خدا است

معنای پرستش:

 • ریشه عبری پرستش هیجتاهاوا
 • پرستش به معنای به روی افتادن است
 • کلمه‌ای گه پولس در رسالات به جای پرستش استفاده می‌کرد:
  • لاتریا = ابدع
  • به معنای خدمت کردن است
 • پرستش امری باطنی و در بدنهای ماست و باید از درون تراوش شود
 • پرستش تمام ابعاد زندگی ما را در بر میگیرد