مقدمه:

 • نگرشی بر تعلیمات اشتباه روح القدس.
 • امروز به چه مواردی نمی پردازیم.
 • چرا اصلاً به روح القدس نیاز داریم؟

نکته اول: روح القدس به ما تعلیم می دهد.

 • یوحنا ۲۶:۱۴
 • اول یوحنا ۲۷:۲

روح القدس تمام تعلیمات عیسی مسیح را به یاد ما می‌آورد.

 • (معلم خصوصی ما)

نکته دوم: روح القدس، مشاور ما خوانده شده است.

 • یوحنا ۱۶:۱۴
 • اول قرنتیان ۲: ۹-۱۰

روح القدس بهتر از هر کس دیگری ما را می شناسد چون او خداست. چه مشاور و مدافعی بهتر از کسی که ما را حتی بهتر از خودمان می شناسد. سوال اینجاست که گوش و فکر چقدر به مشورت این مشاور حساس است؟

نکته سوم: روح القدس زندگی ما را تقدیس می کند.

 • اول قرنتیان ۱۱:۶
 • دوم تسالونیکیان ۱۳:۲

یکی از کارهای مهم روح القدس این است که زندگی انسانهایی را که به روح خدا تسلیم می‌شوند تقدیس می کند.

روح القدس نمی تواند در برابر ناراستی، دنیای گناه آلود ما و خواهش جسم ما بی تفاوت باشد.

نکته چهارم: روح القدس به ما آرامش و تسلی می دهد.

 • یوحنا ۲۷:۱۴
 • رومیان ۱۳:۱۵

در زمانهایی که ما کاملاً غمگین و افسرده هستیم و یا عزیزی را از دست داده ایم و احساس می کنیم هیچکس ما را درک نمی کند، روح القدس با حضور پر از مهرش به ما آرامش و تسلی می دهد.

نکته پنجم: روح القدس به ما امید می بخشد.

 • رومیان ۱۳:۱۵
 • مکاشفه۴:۲۱

روح القدس ما را در رابطه با مقام ما در عیسی مسیح، مقابله در برابر مشکلات و همچنین وقایع آینده و بودن همیشه در حضور خداوند ما عیسی مسیح استوار و امیدوار نگاه می دارد.

نتیجه گیری:

 • روح القدس یک نقش فرعی و ثانوی ندارد.
 • روح القدس خدا است و همان قدرت و تاثیری را که خدای پدر و خدای پسر دارند را دارد.
 • روح قدوس خدا را که بدان برای روز رهایی مهر شده اید، غمگین مسازید.
  • افسسیان ۳۰:۴