عیسی مسیح در ایران کارهای بزرگی را انجام می‌دهد
اشعیا ۵۳: ۱۰و ۱۱

اشعیا ۴۱: ۱۰

 مترس زیرا که من با تو هستم و مشوش مشو زیرا من خدای تو هستم. تو را تقویت خواهم نمود و البته تو را معاونت خواهم داد و تو را به دست راست عدالت خود دستگیری خواهم کرد.
  • امروز خداوند بیش از هر زمانی دیگری به ما می‌گوید که: «من با شما هستم!»
  • خداوند به ما و سرزمین فارس می​گویدکه با شما هستم
  • هرآنچه خدا به ما می‌دهد نیکوییست و ما باید بدانیم که بدی از کجا می​آید!
  • خداوند به ما میگوید: من با تو هستم، پس چرا هراسانی؟!
  • وقتی خدا می‌فرماید که با ما هست یعنی ۱۰۰ درصد با ما خواهد بود
  • خدا ما را همچون عیسی مسیح دوست می​دارد
  • اگر در مقابل هر کوه و مشکلی که هستید بدانید خدا شما را تقویت خواهد کرد و با شما خواهد بود
  • آنچه را که برای حیات جاودان نیاز داشتیم را خدا برای ما تمام کرده است، پس هراسان نباشید!
  • تا کار خدا با ما تمام نشده باشد هیچ اتفاقی نخواهد افتاد، پس هراسان نباشید!