ادامه موعظه «اطاعت از خدا»

نتایج اطاعت ما از خدا چیست؟

  1. شرط و رمز برکت خدا در زندگی به دور از لعنت، اطاعت از احکام خداست.
   • تثنیه ۱۱: ۲۶- ۲۸
   • لطفا برای تایید بیشتر تثنیه ۲۸ را کامل بخوانید
  2. اطاعت از خدا سبب میشود که ما قوم خاص و ممتاز خدا نامیده شدیم.
   • خروج ۱۹: ۵
   • دوم قرنتیان ۶: ۱۷و۱۸
  3. از طریق اطاعت خشنودی و رضایت خدا را جلب میکنیم.
   • اول سموئیل ۱۵: ۲۲
   • عبرانیان ۳: ۱۸
  4. طریق دریافت وعده های خدا نگهداری و اطاعت از احکام اوست.
   • پیدایش ۲۲: ۱۶- ۱۸
  5. شفا و سلامتی در موارد بسیاری از نتایج اطاعت از خدا حاصل میشود.
   • خروج ۱۵: ۲۶
   • دوم تواریخ ۷: ۱۴
  6. نتیجه اطاعت پری روح‌القدس را نصیب ما می‌کند
   • اعمال رسولان ۵: ۳۲
  7. در نتیجه اطاعت زندگی ما تقدیس می‌شود
   • اول‌پطرس ۱: ۱۶و۲۲
  8. طریق اجابت دعاهای ما اطاعت از احکام خداست
   • اول‌یوحنا ۳: ۲۲
  9. اطاعت از خدا در مبارزه روحانی، سلاح پیروزی ما بر ضد شیطان می‌باشد.
   • یعقوب ۴: ۷
  10. طریق ورود ما به ملکوت آسمان اطاعت از احکام خدا می‌باشد.
   • متی ۷: ۲۱و۲۴- ۲۷