سه سوال برای تعمق:

 1. آیا شما برای زندگیتان الویت هایی قرار داده اید؟
 2. آیا از خدا خواسته اید که در این زمینه کمکتان کند؟
 3. شما زمان خود را چگونه بین خدا، خانواده، خدمت و خودتان تقسیم می کنید؟ آیا از دیدگاه خودتان این بالانس درست است؟

جایگاه اول: خدا

 • (پیدایش۱:۱، یوحنا۱:۱، متی۳۳:۶، متی ۲۲: ۳۶-۴۰)
 • یکی از چالش های بزرگ زندگی هر ایماندار دادن الویت وقتی به خدا است.
 • ما باید برای الویت هایمان برنامه ریزی درستی بکنیم. (اتوماتیک اتفاق نمی افتند)
 • آیا خدا در همه قسمت های زندکیمان جایگاه اول را دارد و بر همه چیز مقدم است؟
 • نگاهی به زندگی موسی (خروج باب ۱۸)
  • فرایض و شرایع: شخصیت
  • راهی که باید بروند و کاری که باید بکنند: خدمت

جایگاه دوم: خانواده

 • (پیدایش۲: ۲۱-۲۴، ۱ تیموتائوس۸:۵، ۱ تیموتائوس۳، تیتوس۶:۱)
 • خدا اولین کاری که برای آدم کرد و قبل از این که به او هیچ خدمتی بدهد، برای وی خانواده ساخت. (حوا را از بطن او آفرید)
 • اولین ، بزرگترین و مشکل ترین جایی که ما باید خدمت بکنیم، خانواده ما است!
 • بزرگترین فریب زندگی: یک روز زندگی شما، راحت تر و آسوده تر خواهد شد!
 • ما اگر نتوانیم اول به امور خانه خودمان رسیدگی کنیم، چگونه می خواهیم به امور خانه خدا رسیدگی کنیم؟

جایگاه سوم: خدمت

 • (یوحنا۲۶:۱۲، عبرانیان۱۰:۶، متی۴۲:۱۰، رومیان ۱۲: ۱۰-۱۳)
 • ما قبل از این که خدا را خدمت کنیم باید ۳ موضوع را در نظر داشته باشیم:
  • ۱) رابطه درست و شفاف با خدا
  • ۲) وقت کافی برای خانواده
  • ۳) انگیزه درست
 • خدمت از دیدگاه کلام خدا، شستن پاهای همدیگر و رسیدگی به نیاز مومنین است.
 • خدمت خدا فقط در ساختمان کلیسا و روزهای یکشنبه اتفاق نمی افتد. اتفاقاً کارهایی که کلام از ما انتظار دارد بکنیم بیشتر مربوط به مسائل روزانه است.

جایگاه چهارم: خودم!

 • (جامعه۱:۳، متی۶:۶، ۱قرن ۲۳:۱۰، یوشع۱: ۸-۹، فیلیپیان۴: ۸-۹)
 • طبق کلام خدا، هر چیز را زمانی است و هر امری را وقتی. نیاز و حق هر انسان است که به صورت مرتب وقت تنها و خلوت داشته باشد.
 • ۲ نوع وقت خلوت و تنهایی:
  • ۱) استراحت و تفریح
  • ۲) وقت خلوت با خدا
 • آیا مطابق ترتیب درست الویت ها، وقت شخصی من در جایگاه آخر قرار دارد؟
 • اگر ما برنامه ریزی درستی برای زندگیمان بکنیم برای خدا، خانواده، خدمت و خودمان وقت کافی و مفید خواهیم داشت.