مزمور ۱۱۵

خدای کتاب مقدس خدای حی و زنده نامیده شده است و بعنوان شخصیت زنده همه مشخصات زنده بودن در او بطور غنی و کامل یافت می‌شود.

مزمور۴۲: ۲و ۸۴: ۲ | ایوب۱۹: ۲۵

خدای زنده چگونه معرفی شده است و تفاوت او با خدایای مرده (بتها) چیست؟

 1. خدای زنده گوش دارد و می‌شنود. خدایان دیگر را گوشهاست ولی نمی‌شنوند.
  آیه ۶ | مزمور۱۸: ۶ و ۹۴: ۸
 2. خدای زنده چشم دارد و می‌بیند. خدایان بتها چشمان دارند ولی نمی‌بینند.
  آیه۵ و خروج۲:‌ ۲۵ و ۳: ۹ و ۲تواریخ ۱۶: ۹
 3. خدای زنده زبان دارد و سخن می‌گوید ولی خدایان مرده دهان دارند ولی سخن نمی‌گویند.
  آیه۵ و اشعیا۳۰: ۲۱ و ۱یوحنا۵: ۱۴و۱۵
 4. خدای زنده دستها دارد و عمل می‌کند ولی دستان خدایان مرده بی‌حرکت و غیر فعال می‌باشند.
  آیه۷ و اشعیا۵۹: ۱ و مزمور۱۱۸: ۱۵ و تثنیه۵: ۱۵
 5. خدای زنده پاها دارد و راه می‌رود ولی خدایان مرده با وجود داشتن پاها بی‌حرکت ایستاده‌اند.
  آیه۷ و اشعیا۴۳: ۲و۳ عبرانیان۱۳: ۵
 6. خدای زنده احساس دارد و حس می‌کند ولی خدایان مرده کاملا بی‌حس می‌باشند.
  آیه۹ و اشعیا ۶۳: ۹ و عبرانیان۴: ۱۵ و ۱ یوحنا۴: ۸
 7. خدای زنده اندیشه دارد و برای ما فکر می‌کند (به یاد ما هست) خدایان بتها بی‌فکر و بیعقل هستند.
  آیه ۱۲ و متی۶: ۳۲ و ۱پطرس۵: ۷
 8. در شخصیت خدای زنده اراده و جود دارد و او اراده خود را به عمل می‌آورد. خدایان مرده نمی‌توانند تصمیم بگیرند و عمل بکنند.
  آیه۳ متی۶: ۱۰ و ۲۶: ۳۹ و رومیان۱۲: ۲

نتیجه شناخت خدای زنده در زندگی ما چه می‌باشد؟

 1. ما از موت روحانی به حیات روحانی و ابدی منتقل می‌شویم.
 2. روح حیاتبخش خدا در ما عمل می‌کند و رابطه ما با خدا به رابطه زنده و حقیقی تبدیل می‌شود.
  یوحنا۱۱: ۲۴و ۲۵و ۱۴: ۲۰ و افسسیان۲: ۱و ۷ و ۱ یوحنا۳: ۱۴