خدای عاشق درباره فرزندان خود چگونه فکر میکند؟

تاثیر تفکر خدای عاشق در رابطه شخصی ما با او چیست؟

خدای عاشق به ما میگوید:

 1. فرزندان عزیزم من به طور اختصاصی شما را دوست می دارم و عاشق شما می باشم.
  • اول‌یوحنا ۳ : ۱
  • ارمیا ۳۱: ۳ و ۲۰
  • هوشع ۱۴: ۴
 2. من برای شما فرزندان عزیزم فکر میکنم. شما را هرگز فراموش نمیکنم. شما بطور خاص مورد توجه من هستید.
  • اول پطرس ۵ : ۷
  • مزمور ۴۰ : ۱۷
  • اشیعا ۴۹ : ۱۴ – ۱۶
 3. من از احتیاجات شما فرزندان عزیزم با خبر هستم. از سرشت و شخصیت شما آگاهی دارم و شما را خوب درک می کنم.
  • متی ۶ : ۸ و ۳۱
  • مزمور ۱۰۳ : ۱۴
 4. من نسبت به شما فرزندانم وفادار هستم و هیچ وقت در حق شما خیانت نمیکنم.
  • هوشع ۱۱ : ۸
  • عبرانیان ۱۳: ۵
  • دوم تیموتایوس ۲ : ۱۳
 5. من در مشکلات و سختیهای زندگی شما فرزندان عزیزم شریک و همدرد هستم و برای شما غیرت خاصی دارم.
  • اشیعا ۶۳ : ۹
  • اعمال ۲۶ : ۱۴
  • عبرانیان ۲ : ۱۸ و ۴: ۱۵
 6. فرزندان عزیزم من برای شما احترام خاصی قائل هستم. شما به اندازه خون پسر یگانه و دوست صمیمی برای من با ارزش هستید.
  • اشیعا ۴۳ : ۳
  • اول پطرس ۱: ۱۸و ۱۹
  • یوحنا ۱۵: ۱۳ – ۱۵
 7. فرزند عزیزم من به خاطر وجود تو شادی کرده و از وجود تو لذت برده و از تو استراحت و آرامش بدست می آورم.
  • صفنیا ۳ : ۱۷
  • لوقا ۱۰ : ۲۱ و ۱۵: ۲۳ – ۲۵
 8. فرزند انم من در حق شما خدای نیکو یی هستم هیچ چیز بد را برای شما خواهان نیستم. وقایع تلخ و ناگوار زندگی شما را به خیریت تبدیل می کنم.
  • ارمیا ۲۹ : ۱۱
  • مزمور ۸۴ : ۱۱
  • رومیان ۸ : ۲۸
 9. فرزندان عزیزم من هر روزه متحمل بارهای شما میشوم و آنها را برداشته بر دوشهای خود حمل میکنم.
  • اشعیا ۴۶ : ۴ و ۵
  • مزمور ۶۸ : ۱۹
  • دوم پطرس ۳ : ۹
 10. فرزندان عزیزم من برای فرد فرد شما برنامه و نقشه خاصی دارم و مایلم که در مسیر برنامه خود شما را هدایت کنم.
  • اشعیا ۳۰ : ۲۱
  • میکاه ۴ : ۹
  • مزمور ۳۲ : ۸