من با کارهای خداوند در زندگیم شهادت می​دهم که او قیام کرده است

ما باید دریابیم که قیام مسیح در زندگی ما چه تاثیری داشته است؟!

ما باید شهادت بدهیم که مسیح در زندگیمان کار عظیمی را انجام داده است

ما هر روزه باید با مسیح قیام کرده از مردگان برخیزیم

ما شاهدان کارهای عظیم خدا در زندگیمان هستیم