اهمیت و اهداف کلیسای خانگی

 1. بهترین محل برای شکلگیری و تبدیل شخصیت مسیحی 
  • کلیسای خانگی مانند خانواده است و اعضای خانواده بر روی همدیگر تاثیرگذار هستند.
 2. امکان شناخت و درک متقابل از یکدیگر
  • در جمعهای کوچکتر امکان شناخت و داشتن رابطه صمیمانهتر بیشتر است.
 3. امکان بوجود آمدن دوستیها و اعتماد متقابل 
  • هرچقدر محیط کوچکتر باشد اعتماد و صمیمت بیشتر خواهد شد.
 4. امکان آگاه شدن و رسیدگی به نیازها و مشکلات یکدیگر 
  • یکســری مشــکلات را فقــط میشــود در گروههــای کوچکتــر مطــرح کــرد چــون همــه در رفــع
   نیازهــای یکدیگــر شــریک خواهنــد شــد.
 5. امـکان شناسـایی عطایـای روحانـی افـراد و بکارگیـری عطایـای مختلـف بـرای بنـای کلیسـا
  • همـۀ مـا بـه عنـوان اعضـای بـدن مسـیح عطایایـی داریـم کـه بـرای بنـای ایـن بـدن بایـد شـناخته و اسـتفاده شـود.
 6. امکان شبانی موثرتر درکلیسای خانگی بیشتر است 
  • شـبان ارشـد در یـک کلیسـا بـا اعضـای زیـاد، نخواهـد توانسـت وقـت زیـادی را بـا تـک تـک اعضـا داشـته باشـد و در کلیسـاهای خانگـی ایـن اعضـا بهتـر شـبانی خواهنـد شـد.
 7. بهترین جا برای دعاهای آزا ِد در روح و دعاهای متحد هدفمند 
  • در گروههای کوچک همه فرصتی را برای دعا خواهند داشت.
 8. بهترین مکان برای تربیت خادمین و رهبران 
  • کمیته‌هـای مختلـف احتیـاج بـه افـراد جدیـد و پرانـرژی دارد کـه ایـن افـراد درکلیسـای خانگـی
   شـکل خواهنـد گرفـت.
 9. بهترین روشهای تعلیمی را در کلیساهای خانگی میتوان پیاده کرد
  • در جمعهـای بـزرگ نمیتـوان بحـث و گفتگـوی مفیـدیداشـت.
 10. فرصتـی مناسـب بـرای دخیـل شـدن همـه اعضـای کلیســا بــرای بــه اشــتراک گذاشــتن برکاتــی کــه دریافــت کردهانــد
  • خیلی حرفها باید در جمعی صمیمی گفته شود.

[elfsight_form_builder id=”2″]