مددکاری

واعظ:

شما تا چه حد به یاری همسایگان خود می‌شتابید؟ تا چه اندازه به جامعهٔ اطراف خود کمک می‌کنید؟ آیا از نیازمندان حمایت می‌کنید؟

طویلهٔ نوزاد آسمانی

واعظ:

آیا می‌دانید بزرگترین واقعهٔ تاریخ جهان در یکی از حقیرترین شرایط ممکن به وقوع پیوسته است؟

رابطهٔ ما با خدای روح‌القدس

واعظ:

رابطه ما با خدای روح‌القدس چگونه باید باشد؟ و چگونه می‌توانیم با روح‌القدس صمیمیت را پرورش دهیم؟