حاکمیت خدا و دعاهای ما – اگر مرا می‌شناختید (۴)

واعظ:

آیا می‌دانید چرا باید دعا کنیم؟ برای چه چیزی باید دعا کنیم؟ و چگونه باید دعا کنیم؟

چرا زنده را از میان مردگان می‌طلبید؟

واعظ:

آیا با عقل بشری می‌شود قیام مسیح از مردگان را توجیه کرد؟ نظر شما دربارهٔ قیام مسیح چیست؟ چرا فرشته برخورد شاگردان را زیر سئوال می‌برد؟

سنگ‌های زنده در بدن زنده

واعظ:

آیا می‌دانید کلیسا و هدف از جمع‌شدن ما در آن چیست؟ آیا می‌دانید هویت یک کلیسای زنده چه چیزهایی است؟

راه‌ها و شرایط رسیدن به هدف یک مسیحی

واعظ:

شما بعنوان فرزندان خدا، برای رسیدن به هدف نهایی خود چه قدمهایی را بر‌می‌دارید؟ از کجا باید شروع کرد؟

خنوخ، مردی که مرگ را تجربه نکرد

واعظ:

آیا در رابطه و مشارکت صمیمی با خدا هستیم؟ آیا طریق زندگی ما خدا را خشنود می سازد؟ آیا به ایمانمان به خدا جامه عمل پوشانیده‌ایم؟