مفهوم معجزه چیست؟

 1. هر عمل خارق العاده ای که دخالت خدا در قوانین طبیعی باشد معجزه نام دارد.
  پیدایش ۱۸: ۱۴ و دانیال ۳: ۲۵
 2. هر عملی که ازنقطه نظر انسانی غیر ممکن باشد ولی خدا آنرا ممکن و عملی سازد معجزه نامیده میشود.
  لوقا ۱۸ : ۲۶ و مرقس ۹: ۲۳

چرا خدا معجزه میکند؟

 1. خدا برای شناسایی خودش معجزه میکند.
  • الف) برای شناساندن روشها وطرق الهی.
   لوقا ۷: ۲۱-۲۳و یوحنا ۵: ۱۶
  • ب) برای شناساندن قدرت الهی.
   مزمور ۷۷: ۱۴ و مرقس ۵: ۳۰
  • ج) برای شناساندن نیکویی و محبت الهی.
   متی ۹: ۳۵ و ۳۶ و مرقس ۱: ۴۱
 2. خدا برای بطالت کارهای شیطان معجزه میکند.
  اعمال ۱۰: ۳۸ و اول یوحنا ۳: ۸
 3. خدا برای اثبات و تایید حقانیت انجیل معجزه میکند.
  مرقس ۱۶: ۲۰ و اعمال ۱۴: ۳
 4. خدا برای رهایی قوم خودش از تنگیها و سختیها معجزه میکند.
  اعمال رسولان بابهای ۱۲و ۱۶ و دانیال باب ۶ را مطالعه کنید.
 5. خدا برای بنا و تقویت ایمان فرزندان خودش معجزه میکند.
  اول قرنتیان ۱۴: ۱۲ و افسسیان ۴: ۱۲

 دوشرط مهم ظهور معجزات چیست؟؟

 1. توبه و تقدیس جدی زندگی خود.
  یوشع ۳: ۵ و اشعیا ۵۹: ۱و۲
 2. ایمان و اعتماد واقعی به خدای معجزات.
  مرقس ۹: ۲۳ و ۱۱: ۲۳