موعظه‌های برچسب شده با «مددکاری»

۱ مطلب

مددکاری

واعظ:

شما تا چه حد به یاری همسایگان خود می‌شتابید؟ تا چه اندازه به جامعهٔ اطراف خود کمک می‌کنید؟ آیا از نیازمندان حمایت می‌کنید؟