موعظه‌های برچسب شده با «خادم»

2 مطلب

شباهت به عیسی مسیح

واعظ:

آیا در خودتان نقطه، نکته، رفتار و یا خصوصیتی می‌بینید که شما را به شبیه بودن به مسیح نزدیک کند؟ آیا اصلاً ما لیاقت داریم که به شباهت مسیح دربیاییم؟!