موعظه‌های خواهر آناستازیا کندی

2 مطلب

زخمها

واعظ:

همۀ ما زخم‌هایی در زندگی و وجود خود داریم! ولی چه چیزی از این زخم‌ها خارج می‌شود؟ برکت یا سم؟