یوحنا ۶: ۱۴

راه

 • الف) عیسی خود راه است
  • یوحنا ۱۲: ۳۵
  • یوحنا ۱۴: ۵
 • ب) عیسی کوتاه‌ترین راه است
  • عبرانیان ۱۱: ۲
 • ج) عیسی امن‌ترین راه است
  • رومیان ۸: ۳۸و۳۹
  • یوحنا ۱۰: ۱۷

راستی

 • الف) راستی عیسی خدشه‌ناپذیر است
  • یوحنا ۸: ۴۶
  • یوحنا ۱: ۱۷
 • ب) راستی عیسی آزادکننده است
  • یوحنا ۸: ۳۲
 • ج) راستی عیسی ما را هم تقدیس می‌کند
  • یوحنا ۱۷: ۱۹

حیات

 • الف) عیسی حیاتی هم رتبه پدر دارد
  • یوحنا ۶: ۵۷
  • یوحنا باب ۳
 • ب) عیسی حیات را بوسیلهٔ داوری عادلانه عطا می‌کند
  • یوحنا ۸: ۱۶
  • سورهٔ سنت (قرآن) آیه ۱۵۳
 • ج) عیسی تنها کسی است که حیات را عطا می‌کند
  • یوحنا ۶: ۵۷
  • یوحنا ۶: ۴۰