بدون داشتن تولد تازه مسیحیت مفهومی نخواهد داشت!!!

تولد تازه چیست؟

ارمیا ۳۱: ۳۱- ۳۵ خداوند میگوید: «اینک ایامی می‌آید که باخاندان اسرائیل و خاندان یهودا عهد تازه‌ای خواهم بست. نه مثل آن عهدی که با پدران ایشان بستم در روزی که ایشان را دستگیری نمودم تا از زمین مصر بیرون آورم زیرا که ایشان عهد مرا شکستند، با آنکه خداوند میگوید من شوهر ایشان بودم.» اما خداوند میگوید: «اینست عهدی که بعد از این ایام با خاندان اسرائیل خواهم بست. شریعت خود را در باطن ایشان خواهم نهاد و آن را بر دل ایشان خواهم نوشت و من خدای ایشان خواهم بود و ایشان قوم من خواهند بود. و بار دیگر کسی به همسایهاش و شخصی به برادرش تعلیم نخواهدداد و نخواهد گفت خداوند را بشناس. زیراخداوند میگوید: جمیع ایشان از خرد و بزرگ مرا خواهند شناخت، چونکه عصیان ایشان راخواهم آمرزید و گناه ایشان را دیگر به یادنخواهم آورد.» خداوند که آفتاب را به جهت روشنایی روز و قانونهای ماه و ستارگان را برای روشنایی شب قرار داده است و دریا را به حرکت میآورد تاامواجش خروش نمایند و اسم او یهوه صبایوت میباشد، چنین میگوید.
 • در عهد جدید، شریعت خداوند در درون قلب انسان نوشته خواهد شد و نه بر لوح​های سنگی!
 • شریعت خدا، پس از عهد جدید نه به اجبار، بلکه به اشتیاق انجام خواهد شد!
 • تولد تازه شروع آن حیات تازه است که در حین رشد خود، در ما شخصیت مسیح​‌وار را بوجود می​‌آورد
 • تولد تازه شروع حیات تازه و ابدی در خدواند است

تولد تازه از کجا آغاز می‌شود؟

 • تولد تازه از پذیرش و قبول کاری که خدا از طریق مسیح انجام داد، آغاز می‌شود
 • تولد تازه از زمانی که شرایطی که خدا گفته است را بپذیریم، آغاز خواهد شد
 • بعد از پذیرش شرایط خدا، معجزات او در درون ما آغاز خواهد شد و روحش درون ما ساکن خواهد شد
 • برای آنکه از اسارت گناه آزاد بشویم باید به نجات دهنده ایمان داشته باشیم و به او اعتماد کنیم!
 • تولد تازه بعد از ایمان و اعتماد به منجی آغاز می​شود

نشانۀ تولد تازه چیست؟

 • اولین نشانه برای داشتن تولد تازه گرسنگی برای کلام خداست
 • باید توجه داشته باشیم که آیا گرسنگی ما برای خوراک روحانی ادامه​‌دار است و یا خیر؟!

سئوال هر روز ما ایمان​داران باید این باشد که آیا من تولد تازه دارم؟!

«تولد تازه هدیه خداست»