عوامل شَک در بخشش خدا

 • گناهان روزانه
  • رومیان۳:۲۳
 • شیطان
  • مکاشفه ۱۲:۱۰
 • نبخشیدن خود

ثمرات آمرزیده شدن ما

 • رابطهٔ سالم و زنده با خدا
  • اول‌پادشاهان ۱۶:۱۹
  • اول‌یوحنا ۳:۶
 • جواب دعاهای ما
  • اشعیا ۵۸:۹
 • عشق به همنوع و طبیعت
  • اول‌پادشاهان ۸:۳۵
 • اطمینان به حیات ابدی
  • رومیان ۶:۲۳ و ۵:۱۲
  • یعقوب ۱:۱۵
 • زندگی سالم و آرامش‌بخش
  • یوحنا ۸:۳۴
  • امثال۱۸:۳