1. اعتبار کلام خدا و نفوذ و قدرت آن در خانواده و زندگی ما
  2. ثمرات اطاعت و نااطاعتی از کلام خدا
  3. صدماتی که از عدم شناخت کلام خدا بر ما وارد می‌آید
  4. نظر و غیرت خدا نسبت به کلامش
  5. نظر مردان خدا در کتاب مقدس
یوشع ۱: ۸
 این کتاب تورات از دهان تو دور نشود. روز و شب در آن تامل کن تا مطابق هرآنچه در آن نوشته شده، به دقت عمل نمایی. آنگاه راه خود را فیروز خواهی ساخت و کامیاب خواهی شد.