قلب مسیحیت رازگاهان و داشتن وقت کافی و با کیفیت با خدای زنده است!

رازگاهان سالم چه خصوصیاتی دارد؟

 1. پرستش
  • مزمور ۱۰۰: ۲
   • خدا را با شادی پرستش کنید
  • مزمور ۹۵: ۲
   • با شکرگزاری و سرودهای شاد او را پرستش کنیم
 2. شکرگزاری
  • مزمور ۷، ۱۷، ۳۴، ۱۱۸
   • (شانس، اقبال و توانایی!)
 3. توبه و اعتراف گناه
  • متی ۳: ۲
   • توبه کنید زیرا پادشاهی خدا نزدیک است
  • مرقس ۶: ۱۲
   • اعلام توبه
  • مکاشفه ۲: ۱۶
 4. شفاعت
  • تثنیه ۹: ۲۰
   • شفاعت موسی بر هارون
  • رومیان ۸: ۲۷
   • شفاعت روح‌القدس برای ایمانداران
 5. درخواست‌ها و نیازها
  • متی ۷: ۷تا۹
   • بخواهید، بجویید، بکوبید
 6. دعا به زبان‌ها
  • اول‌قرنتیان ۱۴
 7. دعای سکوت
  • جامعه ۳: ۷
   • زمانی برای سکوت کردن