اهمیت مطالعه کلام خدا

 1. هترین راه شناخت خداست
  • دوم پطرس ۲:۱
 2. راهگشای ما در مسائل و چند راهی های زند‌گی
  • دوم سموئیل۲۳:۱۶
  • مزمور۱۱۹ : ۱۰۵
 3. برای آوردن میوه های روحانی ماندن درکلام لازم است
  • یوحنا۱۵: ۷
 4. از تعالیم و دستورات اشتباه ما را حفظ می کند
  • غلاطیان۶:۶  ۲تیموتائوس۴ :۲
  • عبرانیان۱۳: ۲۲
 5. بهترین سلاح در برابر حملات شریر است
  • عبرانیان ۱۲:۴
  • رومیان۱۶:۱
 6. بهترین وسیله رشد ایمان ماست
  • رومیان۱۰ : ۱۷

چگونه کلام را بخوانیم؟

 1. بطور روزانه و مرتب بخوانیم
  • یوشع۱ :۸
 2. برای درک  و دریافت صحیح به کلاس های الاهیات برویم
  • تثنیه۴ : ۱۰
 3. با تمرکز و ‌گذاشتن وقت کافی بخوانیم
  • مزمور۱۱۹ :۱۰۳
  • عزرا۷: ۱۰
 4. برای درک صحیح آن دعا کنیم
  • مزمور۱۱۹ :۱۸
 5. تا حد امکان آنرا حفظ کنیم
  • مزمور۱۱۹ :۱۱