فیلیپیان۳: ۷- ۱۴ اما آنچه مرا سود میبود، آن را بهخاطرمسیح زیان دانستم. بلکه همهچیز را نیز بهسبب فضیلت معرفت خداوند خود مسیح عیسی زیان میدانم که بخاطر او همهچیز را زیان کردم وفضله شمردم تا مسیح را دریابم. و در وی یافت شوم نه با عدالت خود که شریعت است، بلکه با آن که بوسیله ایمان مسیح میشود، یعنی عدالتی که از خدا بر ایمان است. و تا او را و قوت قیامت وی را و شراکت در رنجهای وی را بشناسم و باموت او مشابه گردم. مگر به هر وجه به قیامت از مردگان برسم. نه اینکه تا به حال به چنگ آورده یا تابحال کامل شده باشم، ولی درپی آن میکوشم بلکه شاید آن را بدست آورم که برای آن مسیح نیز مرا بدست آورد. ای برادران، گمان نمی برم که من بدست آوردهام؛ لیکن یک چیز میکنم که آنچه در عقب است فراموش کرده و به سوی آنچه درپیش است، خویشتن را کشیده، درپی مقصدمی کوشم بجهت انعام دعوت بلند خدا که درمسیح عیسی است.

هدف یک مسیحی چیست؟

 1. شناخت جدید‏ و عمیق خداوند ما عیسی مسیح
  • آیه۸
  • به سبب فضیلت معرفت خداوند خود مسیح
 2. جلب رضامندی و خشنودی مسیح
  • آیات۷ و ۸
  • به خاطر مسیح
 3. شناخت مفهوم زندگی در مسیح
  • آیات۸ و ۹
  • تا مسیح را دریابم و در وی یافت شوم
 4. شناخت رنج های مسیح و شراکت در آن
  • آیه ۱۰
  • شراکت در رنج های او را بشناسم
 5. همشکل شدن با مرگ مسیح روی صلیب
  • آیه ۱۰
  • با موت او مشابه شوم
 6. شناخت و درک قوت قیامت مسیح
  • آیه ۱۰
  • تا قدرت قیام او را بشناسم
 7. هدف نهایی: رسیدن به قیامت مردگان و تصاحب جایزه با تاج جلال
  • آیات ۱۱-۱۴
  • به قیامت از مردگان برسم و انعام بلند خدا را تصاحب کنم