مددکاری به معنای:
امدادرسانی، کمک، حمایت، یاری‌رسانی، عنایت، مساعدت، معاضدت، یاوری

بررسی مددکاری از چهار زاویه:

اول) قلب و اشتیاق خدا برای مددکاری

 • اشعیا ۵۸
 • لوقا ۴:۱۶-۱۹
 • متی ۱۱:۲۸
 • یعقوب ۱:۲۷
 • رومیان ۱۲:۱
 • لوقا ۱۸:۱۸

دوم) تعلیم کلام خدا در رابطه با مددکاری

 • متی ۵
 • مزمور ۱۱۲:۵
 • امثال ۱۹: ۱۷
 • متی ۲۰:۲۵-۲۸
 • لوقا ۶:۳۲-۳۶
 • لوقا ۳:۱۱
 • یعقوب ۲: ۱۴-۱۸

سوم) حکم و دستور خدا درباره مددکاری

 • متی ۲۲:۳۶-۴۰
 • یوحنا ۱۳:۳۴
 • لوقا ۱۳:۱۳-۱۷

چهارم) داوری خدا درباره مددکاری

 • یعقوب ۲:۱۲-۱۳
 • عبرانیان ۶:۷-۱۰
 • متی ۲۵:۳۱-۴۶