لوقا ۲۴: ۵و۶ زنان از ترسْ سرهای خود را به زیر افکندند؛ امّا آن دو مرد به ایشان گفتند: «چرا زنده را در میان مردگان می‌جویید؟ او اینجا نیست، بلکه برخاسته است! به یاد آورید هنگامی که در جلیل بود، به شما چه گفت.

خارج از مسیح، انسان از لحاظ روحانی مرده است و همه متعلقات مربوط به او نیز در موت روحانی قرار دارد.

عیسی مسیح زنده شد تا ما را نیز زنده کند و ما را از موت به حیات منتقل سازد.

 • اول‌یوحنا ۳: ۱۴
 • افسسیان ۲: ۱

بررسی سئوال فرشته برای درک پیام قیام مسیح:

 1. چرا مسیح زنده را در ارتباطات مرده، بی‌روح و خشک مذهبی جستجو می‌کنید؟
  • او را در این ارتباطات نمی‌توانید بدست آورید، در آنجا نیست بلکه برخاسته است.
   • یوحنا ۱۴: ۱۹
   • اول‌قرنتیان ۱۵: ۲۲
 2. چرا مسیح زنده را در احکام خشک و بی‌روح شریعت که روح و حیات ندارد می‌طلبید؟
  • او در آنجا نیست بلکه از میان آنها برخاسته است
   • یوحنا ۶: ۶۳
   • عبرانیان ۴: ۱۲
 3. چرا مسیح زنده را در اتکا به عقل و دانش مرده (تاریک و مردود) خود جستجو می‌کنید؟
  • مسیح زنده در آنجا یافت نمی‌شود و بلکه از میان آنها برخاسته است.
   • رومیان ۱: ۲۸
   • افسسیان ۴: ۱۸
   • افسسیان ۳: ۲۰
   • اول‌قرنتیان ۲: ۵و۹
 4. چرا مسیح زنده را در اعمال مرده ( زندگی گناه‌آلود) خود جستجو می‌کنید؟
  • او از دنیای گناه قیام کرده و در آنجا یافت نمی‌شود، بلکه از میان آنها برخاسته است.
   • عبرانیان ۶: ۱ و ۹: ۱۴
   • رومیان ۶: ۱۱و۱۳
   • افسسیان ۵: ۱۴
 5. چرا مسیح زنده را در میان قبور مردگانی که  در مسیح خوابیده‌اند جستجو می‌کنید؟
  • او در آنجا نیست! بلکه از میان قبور بیرون آمده است
   • اول‌قرنتیان ۱۵: ۲۰- ۲۲
   • اول‌پطرس ۱: ۳
  • در مسیح زنده ما دارای امید زنده‌ای شده‌ایم
   • ایوب ۱۹: ۲۵- ۲۷