راه و روشهای زیستن در سلامتی:

  • اطاعت از خدا
  • دوری از فریب
  • دعا

دعای ربانی به عنوان الگویی برای شفا:

 “ای پدر ما که در آسمانی،نام تو مقدس باد،ملکوت تو بیاید و اراده تو چنین که در اسمان انجام میشود در زمین نیز با انجام برسد”

  • این الگوی دعائی که عیسی خداوند به ما داده است ،راه غلبه بر اضطرابهاو ترسها و اندوه و رنجهای ماست.

“نان روزانه ما را امروز به ما بده.”

  • این دعا نگرانیهای ما را که در فکر ما سر بلند میکنند،به زیر میکشد.
  • این دعا همچنین مثل آبی است که بر روی شعله های طمع ما ریخته میشود.
  • این دعا درمانی است برای ضعف و بیماری خودکفایی و عدم تکیه به خدا
  • دعای ربانی درمانی هم برای روابط شکسته ما دارد،عاملی که باعث بیماری و پریشانی ما شده و ارامش ما را بر هم زده است

“پدر قرضهای ما را ببخش چنان که ما نیز قرضداران خود را میبخشیم.”

  • دعا در وهله اول باید صادقانه باشد.

تجربه حقیقی حضور خدا، دیدن روی خدا در رازگاهان اتفاق می افتد. در دعائی که طالب روی خداست.

در دعائی که در خدا تعمق میکنیم و تنها طالب روی او هستیم، خداوند ما را از اضطراب و غم و اندوه و تمامی ترسهایمان رهایی داده انگاه قادر خواهیم بود که موضوعات  دعای ربانی را در روح و راستی به پدر بگوییم.